Akademie

Sdílení energií v Česku je tu, samosprávy se mohou stát lídry v komunitní energetice

Novela energetického zákona Lex OZE 2 ke komunitní energetice prošla 1. prosince 2023 Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Základní body, které komunitní energetice přináší jsou vysvětleny v tomto článku.
Sdílení energií v Česku je tu, samosprávy se mohou stát lídry v komunitní energetice

Zásadním pozitivem sdílení energií je úspěšné přijetí pozměňovacího návrhu zákona, díky němuž se mohou stát členy energetických společenství příspěvkové organizace, například školy, nemocnice či domovy pro seniory. 

Díky zapojení příspěvkových organizací do energetických společenství mohou obce vyvážit omezení jejich hlasovacích práv na 10 % (více se pro samosprávy bohužel nepodařilo prosadit), a získat tak většinu hlasovacích práv.

Od kdy lze sdílet elektřinu? Provizorně od 1. 7. 2024

Sdílení elektřiny bude od příštího roku možné prostřednictvím veřejné distribuční sítě. Díky tomuto kroku budou moci čerpat z obnovitelných zdrojů energie i ti zájemci, kteří si vlastní výrobnu elektřiny nemohou dovolit, nebo ji nemají kam umístit.

Sdílení elektřiny bude v praxi od 1. 7. 2024 zajišťovat Elektroenergetické datové centrum (EDC), prozatím v provizorním režimu, který společenstvím umožní pro ně méně výhodnou statickou metodu rozdělování elektřiny. Toto provizorní řešení má od 1. 7. 2026 nahradit finální verze, která se spustí současně s plným zprovozněním EDC a které by mělo nabídnout dělení elektřiny dynamicky i hybridně. Konkrétní pravidla přinese novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která má vstoupit v účinnost nejpozději dne 1. 7. 2024.

Energetická společenství budou hradit plný poplatek za distribuci. Zákon slevu na distribuci sdílení elektřiny nestanovil, zároveň ji však ani nezakázal. ERÚ ji tak může zavést v nové tarifní struktuře, která je na hladině nízkého napětí plánována od roku 2026. Klíčové bude vyhodnocení nákladů a přínosů lokálního sdílení elektřiny, které mají členské státy podle evropského práva povinnost provést. Povinnost zpracovat toto vyhodnocení obsahuje chystaná novela Lex OZE 3.

Co je pro praxi komunitní energetiky nutné? Průběhové elektroměry i větší jistota zákazníků

Funkční komunitní energetiku dotváří řada na první pohled drobných, ale v praxi důležitých detailů. Jsou jimi bezplatná instalace průběhových elektroměrů, odstranění práva obchodníka jednostranně změnit smlouvu o dodávkách elektřiny členům společenství, prodloužení výpovědní doby členství a jasný řád EDC.

Provozovatelé distribučních soustav (PDS) mají povinnost bezplatně nainstalovat průběhové elektroměry všem členům energetických společenství bez výrobny a členům s výrobnou do 50 kW do 3 měsíců od podání žádosti u PDS. Důležité je to proto, že bez průběhového měření nelze sdílení elektřiny vůbec realizovat.

Zásadní nedostatek novely: skupiny sdílení

Novela ve své schválené podobě neumožňuje účastnit se více skupin sdílení. Kvůli tomu tak nedojde k úplnému naplnění potenciálu společného využívání OZE.

Co je to skupina sdílení?‍

  • Skupina osob, které mezi sebou sdílí elektřinu a za tím účelem se registrují u EDC. Může jít o menší skupinu kolem tzv. aktivního zákazníka, bytový dům nebo širší komunitu v energetickém společenství.

    • Aktivní zákazník má právo úplatně i bezúplatně sdílet vyrobenou elektřinu s využitím distribuční či přenosové soustavy do jiného předávacího místa výrobce a do nejvýše 10 předávacích míst jiných zákazníků bez nutnosti zakládat energetické společenství. 

  • Pokud se osoba již jednou do skupiny sdílení registruje (např. skupina sdílení se sousedy v bytovce z FVE), nemůže se přidat k jiné skupině (např. širší komunitě obcí, která sdílí z VTE), přestože by se tyto dva zdroje spolu dobře doplňovaly.

  • Energetické společenství se nerovná skupině sdílení. V jednom společenství může být i více skupin sdílení.

Jak skupiny sdílení Lex OZE 2 omezuje?

Do 1. 7. 2026 může mít skupina sdílení nejvíce 1000 členů (resp. odběrných míst), přičemž se všichni musí nacházet na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, příp. na území hlavního města Prahy. Od července 2026 územní omezení pro členství v energetických společenstvích skončí.

U aktivního zákazníka žádné územní omezení neplatí ani nyní – v jedné skupině sdílení však může být pouze 1 výrobna a k tomu až 10 dalších odběrných míst. 

Trvalým omezením je, že žádné odběrné místo ani výrobna nesmí být zapojeny do více než jedné skupiny sdílení. 

Převzato z: www.fbadvokati.cz 

Sdílejte na sociálních sítích